واحد مهندسی فروش

اجرای جوشکاری اتوماتیک و خدمات ضد سایش

تلفن 53817000-021

فکس 56715110-021

ایمیل

eng@kavoshjoosh.comدفتر کاوش جوش

واحد فروش و خدمات پس از فروش

(تلفن 53817000-021(سی خط

021- 44901867

فکس 56715110-021

ایمیل

info@kavoshjoosh.com

aftersales@kavoshjoosh.com

 

شرکت های همکار

 

 

 

ز